Những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam

Nhân dịp 70 năm ra đời Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài viết.

Ngay sau khi Liên Hợp Quốc được thành lập, một trong những văn kiện quan trọng hàng đầu được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua là Tuyên ngôn nhân quyềnquốc tế vào ngày 10/12/1948. Sự ra đời của bản Tuyên ngôn thể hiện mong muốn của cộng đồng quốc tế hướng tới những giá trị chung của nhân loại sau hai cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc với hàng triệu người thiệt mạng, bị mất người thân, nhà cửa, phương tiện sinh sống, bị buộc phải di cư, tị nạn…

Bản Tuyên ngôn nhân quyền là văn kiện đầu tiên khẳng định một cách tương đối toàn diện quyền con người, từ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đến quyền được hưởng an sinh xã hội, tiếp cận các dịch vụ công, quyền làm việc, nghỉ ngơi, quyền học tập, quyền được hưởng sự chăm sóc đặc biệt với bà mẹ và trẻ em…

Bên cạnh đó, Tuyên ngôn cũng khẳng định mọi người đều phải có nghĩa vụ với cộng đồng, tôn trọng thích đáng các quyền và tự do của người khác, đáp ứng những yêu cầu về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung. Những nội dung này đã tạo nền tảng quan trọng cho sự ra đời của các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người sau này, trong đó có Công ước về các quyền dân sự, chính trị, Công ước về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và các công ước khác về quyền trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật…

Nhìn lại 70 năm qua, nhân loại đã đạt được những bước tiến dài trong nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Người dân trên hàng chục quốc gia thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ La tinh đã giành được quyền dân tộc tự quyết, tự lựa chọn con đường phát triển của mình. Hàng triệu người lao động trên thế giới đã được bảo đảm về giờ lao động và các quyền của khác của người lao động; hàng triệu phụ nữ đã được bảo đảm quyền bình đẳng với nam giới về bầu cử và tham gia vào đời sống chính trị, xã hội… Nhìn nhận một cách khách quan, chính chủ nghĩa Mác – Lênin và sự ra đời của các nước xã hội chủ nghĩa đã có đóng góp rất lớn vào những tiến bộ chung của nhân loại về quyền con người, bảo đảm đầy đủ hơn công bằng xã hội.

Thế giới ngày nay vẫn đang đứng trước những thách thức to lớn. Các cuộc xung đột, tình trạng bất bình đẳng, nghèo đói, biến đổi khí hậu, thiên tai… đang diễn ra ở nhiều quốc gia, khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thụ hưởng quyền con người. Chính trị cường quyền, tình trạng áp đặt, tiêu chuẩn kép vẫn tiếp tục làm xói mòn quyền tự quyết dân tộc, quyền lựa chọn thể chế chính trị và con đường phát triển của các dân tộc. Việt Nam luôn đấu tranh không ngừng trước tình trạng đó; đồng thời đóng góp tích cực vào việc làm giàu những giá trị chung của nhân loại về quyền con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, đã nêu đậm các quyền cơ bản của con người và gắn quyền con người với quyền của dân tộc: “các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Người nhắc đến Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp để khẳng định rằng những giá trị quyền con người đó cũng phải được áp dụng cho mọi người dân, mọi dân tộc, kể cả ở các nước thuộc địa. Người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam cũng có quyền bình đẳng như bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới.

Những nỗ lực đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc trong nhiều thập kỷ của Việt Nam không nằm ngoài mục đích bảo đảm cho mọi người dân Việt Nam được thụ hưởng đầy đủ nhất quyền con người, trong đó có quyền được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và quyền được quyết định vận mệnh, con đường phát triển của mình. Chính vì vậy, thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam đã truyền cảm hứng, khích lệ cho cuộc đấu tranh của hàng chục quốc gia ở châu Phi, Mỹ La tinh trong những năm 1960, 1970.

Vươn lên từ các cuộc chiến tranh, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân, mà trước hết là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải thiện, nâng cao hệ thống pháp luật về quyền con người. Việc thông qua Hiến pháp 2013 với một chương riêng về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân”, và sau đó chỉ trong vòng 4 năm, thông qua hơn 90 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền con người, là những nỗ lực hết sức có ý nghĩa, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho việc bảo đảm trên thực tế quyền con người, quyền công dân. Cùng với những bước tiến đó là việc không ngừng phấn đấu hoàn thiện thể chế và tạo dựng cơ sở vật chất để bảo đảm tốt hơn quyền con người. Mọi chiến lược, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội đều được xây dựng trên cơ sở lấy người dân làm trung tâm, hướng về người dân và phục vụ người dân.

Những nỗ lực đó đã mang lại những kết quả tích cực trong việc bảo đảm quyền con người, từ quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, đến quyền dân sự, chính trị, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. Việt Nam là một trong những nước đã thực hiện thành công trước thời hạn nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc (MDG) và đang triển khai hiệu quả các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Trong nhiều năm liền, Việt Nam duy trì được mức độ tăng trưởng kinh tế trên 6%, trong khi vẫn chú trọng phát triển xã hội, giảm mạnh tỷ lệ nghèo xuống 5,2% năm 2016, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống 7,69% năm 2017. Quyền giáo dục, y tế, nhà ở đều được cải thiện mạnh mẽ, trong đó 63 tỉnh thành đã phổ cập giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục tiểu học.

Quyền bình đẳng giới không ngừng tiến bộ với tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên dưới 27%, tỷ lệ khá cao so với các nước trong khu vực. Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng phát triển phong phú với hàng ngàn lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra hàng năm. Việt Nam cũng là một trong những nước có tỷ lệ người sử dụng Internet tăng nhanh nhất thế giới, với 50 triệu người sử dụng Internet.

Cùng với những thành tựu nêu trên, Việt Nam cũng luôn nỗ lực đóng góp tích cực vào những giá trị chung, tích cực và tiến bộ của nhân loại về quyền con người. Việt Nam tham gia tích cực vào các diễn đàn liên quan đến quyền con người của Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế khác. Tại các diễn đàn này, Việt Nam đã chủ động đưa ra và được cộng đồng quốc tế hoan nghênh các sáng kiến về quyền con người, đặc biệt về nội dung liên quan đến bảo đảm quyền phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, những người chịu tác động của biến đổi khí hậu… Năm 2016 và 2018, Việt Nam đã chủ trì giới thiệu và được Hội đồng nhân quyền thông qua 2 nghị quyết về tác động của biến đổi khí hậu đối với quyền trẻ em và đối với quyền phụ nữ.

230519_917201612816pmgiamngheo-14_38_14_837

Việt Nam cũng luôn nghiêm túc trong thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, trong đó có việc thực thi 7/9 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, các cam kết theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Liên Hợp Quốc. Vừa qua, Việt Nam đã nộp Hội đồng nhân quyền báo cáo quốc gia UPR chu kỳ III và dự kiến sẽ tham gia phiên đối thoại với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc vào tháng 1/2019. Báo cáo quốc gia của Việt Nam đã cập nhật những nỗ lực trong hoàn thiện pháp luật, chính sách về quyền con người, thành tựu bảo đảm quyền con người trong thực tiễn, đồng thời thông tin, chia sẻ về kết quả thực hiện các khuyến nghị.

Trong thời gian tới, để bảo đảm tốt nhất quyền cho mọi người dân, Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thiện nhà nước pháp quyền, củng cố nền tảng pháp lý và chính sách liên quan đến bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong đó, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Chính phủ kiến tạo vì người dân”, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công, ngăn chặn quan liêu, tham nhũng, phát huy dân chủ và nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước. Việt Nam cam kết đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng các chính sách giảm bền vững nghèo đa chiều, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực địa lý, các nhóm dân cư, trong đó đặc biệt chú trọng các nhóm dễ bị tổn thương.

24giamngheo

Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực quyền con người, cùng với các quốc gia trên thế giới đóng góp và làm giàu những giá trị của nhân loại về quyền con người, làm sống động tinh thần của Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế trong thế kỷ XXI.

Những dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền con người như Luật Tôn giáo và mới đây là phòng chống tham nhũng, Luật Đặc xá tiếp tục được Quốc hội thông qua. Nhiều công ước quốc tế về quyền con người tiếp tục được nội luật hóa. Đặc biệt là sự kiện năm 2013 Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi đã đánh dấu mốc mới trong lĩnh vực đảm bảo quyền con người của Việt Nam.

Chưa bao giờ, quyền được sống, quyền có ăn, có mặc, có nhà ở và quyền tham gia về chính trị, văn hóa, quyền về giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, quyền tự do kinh doanh hay những quyền tự do ứng cử, thể hiện quan điểm trong xã hội, được cởi mở như bây giờ. Đó là thành quả lớn lao trong nỗ lực vì quyền con người của Việt Nam.

Thành tựu về nhân quyền của Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc thừa nhận. Từ một nước đang phát triển, đến giờ Việt Nam đã trở thành một nước phát triển trung bình với 70% người dân được đảm bảo một cuộc sống ổn định, trong đó 13% người Việt Nam thuộc tầng lớp trung lưu theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, không chỉ là một trong những nước đã thực hiện thành công trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, Việt Nam còn được biết đến là quốc gia trong thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm, không ai bị ở lại phía sau của Liên Hợp Quốc.

47683535_2120339074944105_4016870147858890752_n

Theo ông Marko Lovrekovic – Đồng Giám đốc Trung tâm Dữ liệu phi Chính phủ nước ngoài: “Chính phủ Việt Nam đã hợp tác rất tốt giữa các cơ quan Chính phủ với các tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực nhân quyền như nâng cao quyền của nhóm dân tộc thiểu số, quyền phụ nữ trẻ em, quyền của người khuyết tật, quyền của người nhiễm HIV/AIDS. Trong những lĩnh vực này, chúng ta đã có những thành tựu đáng ghi nhận”.

Bên cạnh những thành tựu quan trọng đạt được, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng đã nhận thức được những khó khăn, thách thức và đang nỗ lực vươn lên để quyền con người ngày càng tốt hơn, để mục tiêu xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, nơi mọi người được hưởng đầy đủ các quyền con người sớm trở thành hiện thực.

 

Advertisements

Hội luận Quốc tế nhân quyền – trò mèo của Việt tân khủng bố

48361129_143273306655369_5860126758178652160_n.jpg

Cứ vào dịp ngày Quốc tế nhân quyền hàng năm số chống đối Việt tân tại Mỹ và các nước cấu kết với số cực đoan tại các quốc gia này lại đẻ ra cái gọi là Hội luận về ngày nhân quyền. Bản chất các cuộc nói chuyện này chính là việc chúng lợi dụng diễn đàn mạng xã hội để lôi kéo số linh mục, số cơ hội chính trị, số bị Nhà nước Việt Nam xử lý bằng pháp luật tham gia để “lên án” hay la ó về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam

48062797_561893270950398_3720944813810384896_n.jpg

Đáng chú ý trong số đó tại Giáo phận Vinh năm nay có linh mục Đặng Hữu Nam quản xứ Mỹ Khánh, Yên Thành, Nghệ An được chính Việt tân mời chính thức, Lê Công Định – luật sư từng bị xét xử về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.., Nguyễn Văn Hải tức Điếu cày bị xét xử và trục xuất qua Mỹ mấy năm trước.

Nhìn lại thảm cảnh dân chủ mà số đối tượng này la ó trong thời gian qua cho thấy Việt tân đã lợi dụng lòng tin của số giáo dân đối với linh mục Nam để kích động biểu tình, chống đối. Chính Nam và các linh mục cũng đã nhận hàng trăm ngàn USD để thực hiện ý đồ của Việt tân như thành lập các lực lượng chống đối trong nước như Tiểu ban cồng lý và hòa bình,…những trò mèo này Việt tân dựng lên một mặt là tiếp tục lừa bịp người dân trong và ngoài nước, Kiều bào ủng hộ tiền cho chúng. Mặt khác chúng có thêm cơ hội để nuôi dưỡng những tư tưởng, mầm móng chống phá khác ngay từ trong quốc nội như thời gian vừa qua.

16603084_1066120380183495_3819034960760314215_n

zalo_screenshot_11_12_2016_926714

Hoàng Tứ Duy – Trung ương Việt Tân đến Đài Loan với Linh mục Nguyễn Văn Hùng để biểu tình kích động

Zalo_ScreenShot_11_12_2016_937269.png

NGUYỄN VĂN HÙNG CŨNG CÓ MẶT TẠI ĐÂY

Zalo_ScreenShot_11_12_2016_945948.png

Giáo phận Vinh nhận tiền của Việt Tân

GM Nguyễn Thái Hợp ngồi với Đài SBTN của tổ chức khủng bố Việt Tân

mqdefault.jpg

vt.png

Tham gia nói xấu Nhà nước trên hệ thống Đài phản động RFA

rfa-nguyenthaihop.jpg

15338643_181924222272435_8336169174693788025_n

15380689_181924218939102_5860852336799010126_n

14670695_138589433272581_3574226253526208141_n

nam

 

Năm nay quốc tế nhân quyền  VN được tổ chức tại Mỹ do số Việt tân cầm đầu thực hiện nhưng nhìn sang Pháp và một số nước trong những tuần gần đây cho thấy chính người dân của các nước “dân chủ” này đang phải đối mặt với tình trạng biểu tình, đốt phá và phản đối của hàng trăm ngàn người về quyền của chính họ

Không có nhân quyền đâu xa chính nhân quyền đang cần và xảy ra trên quê hương dân chủ trong khi đó hàng ngàn cảnh sát, xe đặc chủng đang đưa đến để dẹp loạn nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ

47683535_2120339074944105_4016870147858890752_n.jpg

Còn Việt Nam trong những ngày này, Việt Nam cũng đang là thành viên quan trọng của Hội đồng nhân quyền nơi mà chính Mỹ đã buông thả và không cần sự hiện diện của nó. Đất nước VN thanh bình và đang thực hiện chính sách phát triển, bài trừ tham nhũng, đầu tư nông thôn mới và góp phần gìn giữ hòa bình thế giới. Đây chính là nhân quyền mang màu sắc CNXH trên quê hương Anh hùng.48255976_2120339038277442_381148256979124224_n.jpg

Trần Đình Trợ – tên giáo già thất đức

thay-Tran-Dinh-Tro-555x367.jpg

Nói đến Trần Đình Trợ, quê Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh nhiều người là giáo viên, học trò đều biết là một giáo viên dạy Toán có tiếng nhưng lắm tật. Tật sinh ra từ thời trai trẻ dân Sơn Phú chắc chẳng ai lạ gì đối với tên giáo già này cả. Đứa con trai của hắn cũng nhúng chàm pháp luật, kể từ đó đến nay bản thân hắn không từ bỏ những sự điêu ngoa, xúc phạm cả lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tổ chức cá nhân.

40441222_712188125810123_117993888471318528_n
Nhìn lại từ sau sự cố môi trường biển chính Trần Đình Trợ đã cùng số dân oan ăn tiền ké của Mai Xuân Dũng nhóm Mai infomaition, Mai Phương Thảo, Lê Lan, Trương Dũng (NO U FC…) để vào Đông Yên, TX Kỳ Anh để kích động người dân. Hậu quả là hàng chục lượt tuần hành chống đối, lúc đó Trợ hả hê lắm chính những việc làm của hắn đã rước bầy phản động về Hà Tĩnh chống phá.
Nhân phong trào bóng đá toàn quốc đang phát triển và là niềm tự hào của dân tộc. Trợ tỏ ra cay cú lên mạng viết nhiều bài đả kích chế độ, kêu gọi biểu tình BOT, tham nhũng và cầu cho đội tuyển bóng đá Việt Nam “THUA RẤP” = thua luôn đi …

47576382_188595565426928_862636514884976640_n
Là một thầy giáo nhưng những năm qua với cá tính hống hách, kiêu ngạo Trợ đã bị nhiều học trò không còn tin tưởng thậm chí nhiều người không thể tin nổi việc làm của hắn.


Dân Hương Sơn vốn hiếu học nhưng các ban ngành, hội hưu trí không thể để một tên giáo già làm loạn như vậy được.
Thiết nghĩ thân là giáo viên một nghề Cao quý thì cần sự trân quý nhưng Trợ đã đi quá đường sang hướng khác.
Chưa nói là việc lập quỹ trái phép, cấu kết với số phản động, chống đối trong và ngoài nước trong tương lai giáo già này chắc cũng không tránh được lưới pháp luật khi ngày càng lợi dụng danh nghĩa giáo viên để kích động chống đối.

LINH MỤC CẤM HỌC SINH ĐI HỌC -QUYỀN TRẺ EM BỊ XÂM PHẠM

Sau những lời rao giảng cực đoan, mị dân linh mục Ngày 10/9/2018, dưới sức ép của Linh mục Phan Đình Giáo, quản xứ Cẩm Trường, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, 120/127 học sinh lớp 1 đã không được đến trường học tập với lý do đòi bỏ cách giảng dạy tiếng Việt theo Công nghệ giáo dục ra khỏi chương trình giảng dạy.

41645166_732524593757140_9124506712949129216_n.jpg

Với lý do không cho con em giáo dân đến trường vì Nhà trường đang áp dụng sách Công nghệ giáo dục lớp 1. Có thể nói linh mục Giáo đã đi quá giới hạn khi cấm đoán những quyền cơ bản của em bằng sự trói buộc, đe dọa về thần quyền giáo lý. Một linh mục được Nhà nước tạo điều kiện cho học hành đến nơi đến chốn, thụ phong quản xứ cả vùng đất hiếu học nhưng linh mục Giáo đã đi ngược lại với những gì Thiên Chúa dạy bảo chính hắn.

10653603_625224647594122_1622523908972624813_n.jpg

Rồi đây số học sinh sẽ ra sao khi không biết làm gì ở nhà, không biết đọc, viết theo các bạn cùng trang lứa. Xin nhắc lại là việc áp dụng sách giáo khoa này đã được nhiều tỉnh thành đánh giá cao. Ngay cả giáo sư Ngô Bảo Châu cũng là người học chương trình cải tiến này thì hà cớ gì những linh mục như Phan Đình Giáo lại cấm đoán con em họ.

41521101_732524650423801_3498669922551070720_n
linh mục Phan Đình Giáo kích động giáo dân phản đối các chủ trương của Nhà nước

Ngoài ra Linh mục Trần Đình Lai quản xứ Đông Yên và Bùi Khiêm Cường quản xứ Đông Sơn tại thị xã Kỳ Anh cũng đã có một số hành động o ép, đe dọa giáo dân không cho đến trường hòng gây sức ép với chính quyền địa phương, gây mất ổn định về ANTT.

Ảnh chụp Màn hình 2018-09-11 lúc 22.49.45.png
Linh mục Trần Đình Lai và đối tượng phản động JB Nguyễn Hữu Vinh

Đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi cấm đoán học sinh đến trường. Mồm kêu ra rả NHÂN QUYỀN VỚI TỰ DO, DÂN CHỦ nhưng cái QUYỀN ĐƯỢC ĐI HỌC chính các linh mục này đã làm hỏng cả thế hệ tương lai của đất nước.

ĐỐI TƯỢNG NGUYỄN VĂN HOÀN- CẨM XUYÊN, ĐƯỜNG VỀ ĐàHẾT!

40301302_2102367700081737_2358760803051503616_o.jpg

Thời gian qua lợi dụng sự cố môi trường biển đối tượng Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1988,trú tại xã Cẩm Thạch,Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã cùng với các đối tượng Thanh niên Công giáo cực đoan, số phản động tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh…đăng tải nhiều bài viết có nội dung kích động biểu tình gây rối.

Ảnh chụp Màn hình 2018-08-30 lúc 15.25.37.png

Năm 2016 Hoàn từng bị Công an Quảng Bình bắt giữ về hành vi kích động người dân tuần hành chống đối, không dừng lại ở đó y còn kết hợp với các đối tượng như Hồ Huy Khang, Chu Mạnh Sơn, Hồ Viết Hảo, Nguyễn Văn Hóa… quay phim, chụp ảnh kích động chống đối, gây rối tại địa bàn Hà Tĩnh

Mới đây vào 9/6/2018 đối tượng đã sử dụng mạng xã hội kích động phản đối 2 Luật của Quốc hội chuẩn bị ban hành, kích động người dân xuống đường để tuần hành, biểu tình. Y đã bị Công an xã Cẩm Thạch,Cẩm Xuyên triệu tập về hành vi ngang ngược nói trên.

58b9ca5597e176bf2ff0

Ngoài ra, đối tượng Hoàn còn móc nối với số chống đối tại Nghệ An mang áo, tán phát với khẩu hiệu chống đối, kích động người dân biểu tình trong những ngày gần đây. Hiện nay các cơ quan chức năng đang xem xét xử lý đối với đối tượng về hành vi tuyên truyền, chống đối, kích động trong dịp Lễ 2/9.

Với những hành vi chống đối của Hoàn chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với những thanh niên lười học, thường xuyên chống phá Nhà nước và nhân dân.

Thông tin thêm, sau khi các đối tượng tại miền Nam tham gia các hoạt động chống phá Công an các tỉnh, thành phố đã bắt hàng loạt và xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

138 nước đã có Luật an ninh mạng

(Ảnh minh họa: Business Insider)

VTV.vn – Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, 138 quốc gia (trong đó có 95 nước đang phát triển) đã ban hành Luật An ninh mạng.

Tuy khác nhau về tên gọi, nhưng nội dung chính của Luật An ninh mạng của các nước đều nhằm cải thiện tình hình an ninh thông tin của các doanh nghiệp và cơ quan công quyền, cũng như bảo vệ tốt hơn người dân trên môi trường mạng Internet.

Tại châu Âu, Đức đã có quy định về Luật An ninh mạng từ rất sớm. Tháng 7/2015, Quốc hội Đức đã thông qua Luật An ninh mạng nhằm bảo vệ tốt hơn cho công dân và các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Luật An ninh mạng của Đức yêu cầu các công ty và cơ quan liên bang phải có tiêu chuẩn bảo mật mạng tối thiểu và phải được bằng Văn phòng Bảo mật Thông tin Liên bang (BSI) chứng nhận. Các công ty cũng phải thông báo cho Văn phòng về các vụ tấn công mạng bị nghi ngờ trên hệ thống của họ. Luật này có liên quan đến các lĩnh vực được coi là “cơ sở hạ tầng quan trọng” quốc gia, chẳng hạn như giao thông vận tải, y tế, nước, nhà cung cấp viễn thông, cũng như các công ty tài chính và bảo hiểm. Trong luật mới có những điều, khoản cụ thể đối với người sử dụng mạng internet như cấm Âm mưu sử dụng bạo lực lật đổ An ninh quốc gia, cấm xúi giục hành vi phạm tội. Ngoài ra, luật mới buộc các nhà cung cấp viễn thông phải cảnh báo khách hàng khi họ bị tin tặc tấn công, các nhà cung cấp phải lưu trữ dữ liệu về lịch sử truy cập lên đến 6 tháng để phục vụ điều tra.

Là đất nước đang hướng tới trở thành quốc gia thông minh, Luật An ninh mạng của Singapore ban hành năm 2017 cho phép Cơ quan An ninh mạng nước này theo dõi và quản lý an toàn không gian mạng của quốc gia. Cơ quan An ninh mạng được phép thực hiện các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và nhanh chóng ứng phó với các mối đe dọa và sự cố. Chính phủ Singapore đã liệt kê 11 lĩnh vực được xem là cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, trong đó có nước, y tế, hàng hải, truyền thông, thông tin, năng lượng và hàng không. Ngoài ra, Singapore cũng đã ký một tuyên bố chung với Đức để tăng cường hợp tác an ninh mạng giữa hai nước.

Luật an ninh mạng tại Việt Nam

Mấy ngày qua, những người yêu nước chân chính cảm thấy buồn, bức xúc về tình trạng tụ tập đông người, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng sinh hoạt, mua bán bình thường của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trở nên ồn ào không đáng có. Tình yêu Tổ quốc bị lợi dụng, kích động làm ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh thanh bình của Thành phố, của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Việc làm này còn tạo thêm cơ hội cho kẻ xấu xuyên tạc, nói xấu về đất nước Việt Nam. Buồn nhất là nhiều người nhẹ dạ, mù quáng nghe theo kẻ xấu nhân danh cái gọi là yêu nước chống lại nhân dân, Nhà nước.

Họ xuống đường tụ tập đông người, khiêu khích, quá khích, đập phá trụ sở công quyền, làm hư hỏng tài sản xã hội thì không thể nào là người yêu nước. Hành động này cũng cho thấy rõ cái gọi là tuần hành ôn hòa chỉ là ngụy biện. Bằng chứng là cơ quan chức năng các địa phương đã tạm giữ hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật, quá khích và những người cầm đầu gây rối, kêu gọi tụ tập đông người, tấn công phá hoại, chống người thi hành công vụ. Đây là minh chứng cụ thể nhất, rõ ràng nhất tinh thần yêu nước, hào khí dân tộc bị lợi dụng đầy đau đớn.

Vì lẽ đó, tụ tập đông người, khiêu khích, gây rối được cho là thể hiện tinh thần yêu nước, vì an ninh quốc gia cũng không thuyết phục được ai. Bởi trước đó, Thủ tướng Chính phủ hết sức cầu thị, Quốc hội lắng nghe dân cho lùi việc thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt để có thêm thời gian hoàn thiện, bảo đảm luật khi trình Quốc hội thông qua đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia. Vậy nhưng, nhiều người thiếu suy nghĩ, vô tình rơi vào kế thâm độc của kẻ xấu, bị lôi kéo trở thành người vi phạm pháp luật.

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc cho rằng Luật An ninh mạng cấm công dân sử dụng Facebook, Goolge, tạo rào cản trong kinh doanh, làm khó doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng lại là ý đồ xấu. Bởi theo Liên hợp quốc, đến nay đã có 138 quốc gia ban hành luật an ninh mạng với các tên gọi khác nhau nhưng chung quy nhằm đảm bảo tốt hơn an ninh cho mỗi quốc gia. Trên thế giới, luật an ninh mạng được ví như tấm khiên pháp lý để ứng phó với những mối đe dọa trên không gian mạng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Kẻ xấu với ý đồ hiểm ác đã lái dư luận hiểu sai bản chất của luật để tiếp tục sử dụng không gian mạng để thực hiện mưu đồ riêng. Chúng kêu gọi chống phá với luận điệu xuyên tạc trắng trợn như không quan tâm là chết, Luật An ninh mạng ra đời là bước lùi cho Việt Nam.

Thực tế, Luật An ninh mạng của Việt Nam không cấm, không ngăn cản quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm của công dân và cũng không có quy định nào cấm công dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Google… Luật chỉ cấm việc bày tỏ quan điểm cá nhân, hành vi đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước. Đồng thời không được sử dụng không gian mạng xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác, xúc phạm đến tôn giáo, dân tộc, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng…

Luật An ninh mạng của Việt Nam theo xu hướng chung thế giới nhằm đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Luật An ninh mạng Việt Nam cũng đã thể hiện tính nhân văn, tôn trọng quyền tự do dân chủ, vì sự phát triển bình thường của cộng đồng, không ai được xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Trong những ngày qua, công nhân tụ tập tuần hành cũng có nguyên nhân từ một số chủ doanh nghiệp nước ngoài có ý đồ xấu. Dư luận từ công nhân cho biết nguyên nhân tụ tập tuần hành là vì một số chủ doanh nghiệp nước ngoài nói nếu Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng được thông qua họ sẽ đóng cửa doanh nghiệp và rời khỏi Việt Nam. Nghe theo kẻ xấu kích động, sợ mất việc, thất nghiệp nên nhiều công nhân mất cảnh giác đi theo đám đông tuần hành.

Đến giờ này đúng sai quá rõ ràng, bởi không có lý do gì để tụ tập tuần hành khi mọi vấn đề đã sáng tỏ. Người yêu nước chân chính thì không thể có hành vi khiêu khích, đập phá, gây mất an ninh trật tự, kích động chống đối lực lượng thi hành công vụ, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Tình yêu nước có rất nhiều cách để thể hiện như tận tâm, trách nhiệm trong công việc, hiểu đúng bản chất sự việc, bình tĩnh bày tỏ ý kiến một cách tích cực qua cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Trong thực tế, Đảng, Nhà nước không cấm thể hiện tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc mà ngược lại luôn được trân trọng, khơi gợi, phát huy. Tuy nhiên, các hoạt động này phải tôn trọng pháp luật. Vì vậy, công dân Việt Nam yêu nước cần thật tỉnh táo trong nhìn nhận, suy xét thấu đáo sự việc để có hành động đúng, không mắc mưu kẻ xấu.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đều có hành vi vi phạm pháp luật theo các mức độ khác nhau, từ xâm phạm an ninh quốc gia đến xâm phạm trật tự an toàn xã hội như phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản. Đáng chú ý là một số đối tượng nhận tiền của kẻ xấu hoặc bị lợi dụng, kêu gọi, kích động tham gia tuần hành, phát truyền đơn, gây rối an ninh trật tự. Cơ quan chức năng còn phát hiện bắt giữ một số đối tượng giả dạng quân đội, công an trà trộn vào đoàn người tụ tập tuần hành để kích động gây rối. Hiện nay, cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố một số đối tượng vi phạm pháp luật trong thời gian tới.

Những người yêu nước chân chính cũng mong mỏi cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý đúng người, đúng tội những kẻ quá khích, chủ mưu gây rối an ninh trật tự, lợi ích của nhân dân để cảnh tỉnh những người nhẹ dạ, cả tin. Một lần nữa, mọi người hãy thể hiện tình yêu nước một cách sáng suốt và có trách nhiệm, tỉnh táo, kiên quyết không mắc mưu, không trở thành con rối của kẻ xấu, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Trên thực tế, mọi công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhưng phải dựa trên cơ sở pháp luật. Vì vậy, bất kỳ ai vi phạm, pháp luật sẽ điều chỉnh.

Công an Bình Thuận khởi tố bắt hàng loạt đối tượng gây rối, biểu tình đập phá

Công an Bình Thuận vừa khởi tố vụ án gây rối, đập phá trụ sở công quyền, chống người thi hành công vụ. Hiện nay, 17 người bị tạm giam để củng cố hồ sơ xử lý.

Ngày 15/6, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ, để điều tra làm rõ những người quá khích tham gia gây rối trụ sở công quyền vào ngày 10 và 11/6.

Khoi to vu gay roi, pha tru so cong quyen tai Binh Thuan hinh anh 1
Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý những người quá khích gây rối, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ. Ảnh: Ngọc An.

Đại tá Nhiều cho hay công an đang khẩn trương điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, đưa vụ án ra xét xử. Ngoài ra, công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương tập trung lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm an ninh trật tự.

Trước đó, cảnh sát bắt giữ hơn 200 người quá khích đã tụ tập gây rối trước các trụ sở cơ quan Nhà nước. Qua sàng lọc, cảnh sát tạm giam 17 người để củng cố hồ sơ xử lý. Những người còn lại được cho về, giao địa phương xử lý.

Chiều 12/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành và địa phương, triển khai các giải pháp nhằm không để tái diễn tình trạng mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội ở một số địa phương như vừa qua.

Khoi to vu gay roi, pha tru so cong quyen tai Binh Thuan hinh anh 2
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường trong trụ sở Cảnh sát PCCC tại huyện Bắc Bình. Ảnh: Ngọc An.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bình Thuận thông báo người dân cần cảnh giác, kiên quyết không để kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia hoạt động gây rối các cơ quan, trụ sở Nhà nước.

Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM), việc biểu lộ nguyện vọng, bày tỏ quan điểm, phản đối quyết định mà người dân cho rằng ảnh hưởng đến đời sống, tương lai của họ mà không sử dụng vũ khí, không đập phá, ngăn cản hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước thì được luật cho phép, không gọi là gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, với “những hành động như dùng lửa đốt xe, đập phá tài sản, xông vào gây cản trở hoạt động của các cơ quan Nhà nước là vi phạm luật Hình sự 2015 và sẽ bị xử lý nghiêm”, luật sư Bùi Quang Nghiêm nói.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Việc phá hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng… là hành vi vi phạm pháp luật hình sự đã được quy định trong Bộ luật Hình sự. Những cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Quynh cho biết.

Ngày 10 và 11/6, hàng nghìn người quá khích đã tràn vào trụ sở UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Sở KH&ĐT tỉnh. Tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), người quá khích đã phong tỏa quốc lộ 1 gây ùn tắc giao thông nhiều giờ. Họ tấn công cảnh sát, phá phương tiện công vụ.

CÔNG AN THANH HÓA: THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ TIN NHẮN BÔI NHỌ LÃNH ĐẠO TỈNH

Ảnh chụp Màn hình 2018-03-22 lúc 15.08.17

Vào khoảng 20 giờ, ngày 19/3/2018 trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, hình ảnh có liên quan đến đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa được đăng tải từ tài khoản facebook có nickname Sơn Thái, địa chỉ www.facebook.com/i00024999068919.

29511734_387975365000652_6021877687088119539_n.jpg

Sau khi phát hiện sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh, kiểm chứng nội dung thông tin và truy tìm đối tượng đăng tải thông tin. Kết quả bước đầu đã xác định trong facebook Sơn Thái đăng thông tin và hình ảnh liên quan của chị Nguyễn Thị Trang, hiện đang công tác tại Phong Biên tập, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.
29468749_387975411667314_5384962922582570210_n.jpg
Quá trình làm việc với công an, chị Trang xác nhận các hình ảnh đăng tải trên facebook Sơn Thái là đúng hình ảnh của chị. Song, chị Trang khẳng định đây là hành vi dựng chuyện, vu khống, xúc phạm nhân phẩm của chị, vì chị không hề quen biết và chưa bao giờ gặp gỡ, cũng như tiếp xúc với đồng chí Đỗ Trọng Hưng; chị chỉ được nghe tên đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng khẳng định không biết gì về chị Trang.

Được sự đồng ý của chị Trang, Công an Thanh Hóa đã kiểm tra, xác định các dữ liệu trên máy điện thoại của chị Trang đang sử dụng, bao gồm danh sách các cuộc gọi, tin nhắn đi, đến đều không phát hiện có thông tin gì liên quan đến đồng chí Đỗ Trọng Hưng.

Qua công tác chuyên môn, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa khẳng định các hình ảnh và nội dung tin nhắn đăng tải trên facebook Sơn Thái là do đối tượng tự tạo và chụp lại gắn ghép với hình ảnh của chị Trang được sao chếp trên facebook cá nhân của chị.

20160609111634-1.jpg

Từ kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, khẳng định đối tượng đã tạo dựng tin nhắn có nội dung bịa đặt, sử dụng facebook Sơn Thái đăng tải, phát tán với động cơ, mục đích xấu, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nhằm gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục điều tra truy tìm đối tượng đã đăng tải thông tin trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

LỄ TRUY ĐIỆU 
Lễ Truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu từ 7h30′ ngày 22/3 tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Lễ An táng vào hồi 11h cùng ngày tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đúng 7h30′ Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải được cử hành trọng thể.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước; các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đại diện nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng gia quyến đồng chí Phan Văn Khải tham dự Lễ truy điệu tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội (Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải tại Hà Nội).

Ảnh VGP/Lê Anh

Mở đầu buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ Truy điệu bắt đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu. Ảnh VGP/Lê Anh

Suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Lễ tang đồng chí Phan Văn Khải đọc lời điếu tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng:

Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI. Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người Đảng viên Cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng Chủ nghĩa xã hội đã vĩnh biệt chúng ta.

Sự ra đi của đồng chí là tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí.

Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933 tại xã Tân Thông Hợi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1947, khi 14 tuổi, đồng chí tham gia Đội Thiếu nhi Cứu quốc xã. Tháng 7/1959, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng ở quê hương Hóc Môn ở Gia Định đến khi giữ cương vị đứng đầu Chính phủ, cuộc đời của đồng chí Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Trên các cương vị là Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trải qua thời gian dài hoạt động cách mạng và đảm nhận nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của người Đảng viên Cộng sản; làm hết sức mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết; sống gần gũi gắn bó với nhân dân, được đồng chí, đồng bào tin cậy, quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Trong công tác, đồng chí là một cán bộ lãnh đạo có tầm tư duy chiến lược, bản lĩnh, sáng tạo, tận tụy; luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ Đảng viên và nhân dân; có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái.

Với 85 năm tuổi đời, 59 năm tuổi Đảng, đồng chí Phan Văn Khải đã phấn đấu trọn đời mình và có những cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đảng và Nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân Huy chương cao quý khác.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phan Văn Khải là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi theo.

Thưa đồng chí Phan Văn Khải, anh Sáu Khải kính mến!

Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tình cảm sâu sắc, tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vĩnh biệt anh!

Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lenin, Tư tưởng Hồ Chính Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thưa anh Sáu Khải!

Anh ra đi nhưng những cống hiến của anh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta mãi mãi in đậm trong lòng cán bộ Đảng viên và nhân dân.

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta xin trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Phan Văn Khải lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải. Anh Sáu Khải kính mến của chúng ta!

Ảnh VGP/Lê Anh

Đại diện gia đình đồng chí Phan Văn Khải phát biểu bày tỏ cảm ơn những tình cảm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, bạn bè trong và ngoài nước đã dành cho đồng chí Phan Văn Khải và gia đình những ngày qua.

Kết thúc Lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức lễ tang Trương Hòa Bình mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện đoàn nước bạn Lào và gia quyến nguyên Thủ tướng đi quanh linh cữu để tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Ảnh VGP/Mạnh Hùng

 

Ảnh VGP/Mạnh Hùng

 

Ảnh VGP/Mạnh Hùng

 

Linh xa rời Hội trường Thống Nhất đưa Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về Củ Chi. Ảnh VGP/Mạnh Hùng

 

Sau khi kết thúc lễ truy điệu, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 điều hành lễ di quan.

Đi đầu là Tổ Quốc kỳ, tiếp đến là Tổ Quân kỳ, di ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, chiến sĩ tiêu binh mang giá Huân chương; kế tiếp đại diện gia đình nâng bát hương, đi sau đó là linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đội tiêu binh chuyển ra cỗ linh xa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi hai bên linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Sau đó, xe chở linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải rời Hội trường Thống Nhất tiến về quê nhà ông ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Củ Chi lập bàn thờ đón nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về quê an nghỉ. Ảnh: Vnexpress

LỄ AN TÁNG

Lễ An táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể vào 10h35′ ngày 22/3 tại quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình lần lượt thả nắm đất xuống huyệt mộ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Sau khi lấp mộ và phủ vòng hoa, mọi người đi vòng quanh mộ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương Củ Chi đất thép thành đồng. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ.

Lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải kết thúc. Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang và gia đình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện cơ quan đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, cùng đồng bào đồng chí trong cả nước đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng, đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiễn biệt đồng chí Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh VGP/Lê Anh

* Khoảng 10h00′, đoàn xe chở linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về tới ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, quê hương của ông – nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là người con ưu tú của đất thép thành đồng. Nguyện vọng cuối đời của ông Sáu Khải là được chôn cất tại quê hương mình.

* Trước đó, người dân Củ Chi và từ nhiều nơi khác sáng nay đã đổ về ấp Chánh, xã Tân Thông Hội để tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Dọc con đường về đất thép anh hùng, người dân Củ Chi lập rất nhiều bàn thờ, đặt di ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Bàn thờ ông phủ vải trắng. Biết tính ông giản dị nên bà con chuẩn bị đồ thờ đơn sơ, mộc mạc. Chỉ với lọ hoa thơm, đĩa quả ngọt mang hương vị quê nhà và những nén tâm nhang, thế là đủ để bà con bày tỏ tấm lòng thành kính, niềm tiếc thương đối với ông – nguyên Thủ tướng  Phan Văn Khải – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người Đảng viên Cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Củ Chi, suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng Chủ nghĩa xã hội.

Quê hương Củ Chi đất thép thành đồng đón bác Sáu Khải về với lòng đất mẹ! Ảnh VGP/Lê Anh

 

 

* Ngay từ sáng sớm ngày 22/3, hàng ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xếp hàng ngoài khuôn viên Hội trường Thống Nhất chuẩn bị vào làm Lễ Truy điệu.

 

Cỗ linh xa đã được di chuyển đến trước Hội trường Thống Nhất, các đoàn xe quân đội sẵn sàng thực hiện nghi thức Lễ tang cấp Quốc gia nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Dân lập bàn thờ đón nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Trong ngày hôm qua (21/3), tại tư gia của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ở quê hương Củ Chi đất thép thành đồng, công tác chuẩn bị cũng được triển khai khẩn trương trước giờ đón ông về an nghỉ vĩnh hằng tại quê nhà. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ yên nghỉ bên cạnh người vợ quá cố – bà Nguyễn Thị Sáu (qua đời năm 2012) đặt tại một gò đất cao, ở giữa khuôn viên vườn của gia đình.

Người dân đất thép Củ Chi lập bàn thờ 2 bên đường đón ông Sáu Khải về đất mẹ. Ảnh Tuoitre.vn

Dọc các con đường 12, 26, Lê Minh Nhựt dẫn vào ấp Chánh, Tân Thông Hội, Củ Chi, hàng quốc kỳ thắt băng tang, các bàn thờ với tấm ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được người dân đặt trước cửa nhà để đón ông về với đất mẹ.

Trong hai ngày 20-21/3, có tổng số 2.046 đoàn với số lượng 108.000 người đến viếng đồng chí Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội và tại quê nhà; trong đó có 231 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Tổ chức xe buýt phục vụ Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, Sở giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) tổ chức xe buýt trung chuyển đoàn đại biểu và người dân tham dự lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM.

Theo đó, phương án tổ chức giao thông của Sở GTVT, bố trí 3 bãi xe trung chuyển khách, trong đó bãi xe trung chuyển 1 và bãi xe trung chuyển 2 nằm trên Đường số 26, bãi xe trung chuyển 3 nằm trên Quốc lộ 22. Với vị trí 3 bãi xe trung chuyển như trên, Trung tâm đề xuất tổ chức hai tuyến trung chuyển khách phục vụ lễ tang, số tổng số lượng 15 xe buýt điểm.

Cụ thể, tuyến số 1: Trung chuyển hành khách tại Bãi xe trung chuyển 1 và 2.

Lộ trình: Bãi xe trung chuyển 1 (trên Đường số 26) – Đường số 26 (Bãi xe trung chuyển 2) – Lê Minh Nhựt – Đường số 54 (bãi xe 3) – Ngô Thị Nào – Lê Thị Hồi – Lê Minh Nhựt – Quốc lộ 22 – Đường số 26 – Bãi xe trung chuyển 1. Với cự ly tuyến 5,5 km, loại xe B40 (23 ghế), 5 phút/chuyến. Thời gian phục vụ 7 giờ 30, kết thúc 13 giờ 15.

Tuyến số 2: Trung chuyển hành khách tại bãi xe trung chuyển 3. Lộ trình từ bãi xe trung chuyển 3 (trên Quốc lộ 22) – Quốc lộ 22 – (quay đầu tại giao lộ đường Lê Minh Nhựt) – Quốc lộ 22 – Đường số 26 – Lê Minh Nhựt – Đường số 54 (bãi xe 3) – Ngô Thị Nào – Lê Thị Hồi – Lê Minh Nhựt – Quốc lộ 22 – (Quay đầu tại giao lộ Đường số 26) – Quốc lộ 22 – Bãi xe trung chuyển 3.

Trước xe treo băng rôn “XE BUÝT PHỤC VỤ LỄ TANG”, trên xe thể hiện rõ ràng và đầy đủ thông tin lộ trình tuyến để khách đến viếng tại lễ tang dễ phân biệt giữa tuyến số 1 và tuyến số 2.

Trên mỗi xe sẽ có lực lượng đoàn viên thuộc Đoàn TNCS HCM Trung tâm Quản lý giao thông công cộng hỗ trợ thông tin, hướng dẫn các đại biểu, người dân, hỗ trợ lên xuống an toàn.

LỄ VIẾNG NGUYÊN THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trong 2 ngày 20-21/3 tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Đúng 8h ngày 20/3, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được cử hành trọng thể.

Linh cữu của đồng chí Phan Văn Khải được đặt ở vị trí trang trọng nhất tại đại sảnh của Hội trường Thống Nhất, linh cữu được phủ Quốc kỳ đỏ thắm.

Trước linh cữu của đồng chí Phan Văn Khải là bàn thờ Tổ quốc, bên trên là lá Quốc kỳ viền dải băng đen và di ảnh của đồng chí. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đội tiêu binh thay phiên nhau túc trực bên linh cữu đồng chí Phan Văn Khải.

Tham dự lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải có các đoàn đại biểu: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các cơ quan, bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước; các tầng lớp nhân dân, bạn bè, đồng chí đã từng gắn bó với đồng chí Phan Văn Khải trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước.

Mở đầu lễ viếng, Đoàn gia đình họ tộc nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải do con trai Phan Minh Hoàng dẫn đầu đã xúc động thành kính dâng hương, dâng hoa lên linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đoàn Chủ tịch nước; Đoàn Chính phủ; Đoàn Quốc hội; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đoàn đại biểu của các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể của Trung ương, các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế đã đến đặt vòng hoa kính viếng, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Phan Văn Khải, người chiến sĩ Cộng sản trung kiên, người lãnh đạo tài năng, tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, được nhân dân trong nước và thế giới kính trọng.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh VGP/Mạnh Hùng
Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh VGP/Mạnh Hùng
Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đoàn đại biểu Chính phủ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh… Ảnh VGP/Mạnh Hùng
Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh VGP/Mạnh Hùng

Ghi sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải – Anh Sáu Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X, XI – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí!

Xin vĩnh biệt Anh Sáu Khải!

Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.”

Trong sổ tang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI; Nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, người con ưu tú của quê hương Củ Chi đất thép anh hùng, đã suốt đời phấn đấu, hy sinh, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Học tập và noi gương đồng chí, chúng tôi nguyện đem hết công sức, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Anh Sáu Khải kính mến và xin gửi tới gia đình Anh Sáu lời chia buồn sâu sắc, niềm tiếc thương vô hạn trước nỗi đau thương không gì bù đắp được.

Cầu mong Anh Sáu yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải – Anh Sáu Khải kính mến. Anh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, là người đứng đầu Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1997-2006 – giai đoạn quan trọng trong quá trình đổi mới và hội nhập của đất nước.

Anh là người luôn tận tụy, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, luôn quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân và chú trọng lãnh đạo đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Anh mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong chúng ta về tấm gương một nhà lãnh đạo tận tâm, tận lực, vì dân, vì nước, người đảng viên cộng sản kiên trung, người đồng chí, người anh luôn gần gũi, khiêm tốn, bình dị, chân tình và luôn quan tâm đến anh em, đồng chí.

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Anh Sáu và xin gửi tới gia đình Anh lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Vĩnh biệt anh Sáu Khải, người anh quý mến thân thương.

Xin kính cẩn, nghiêng mình trước vong linh Anh, thắp nén hương thơm tiễn đưa Anh về nơi yên nghỉ ngàn thu”.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Đoàn đại biểu Bộ Công an do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng dẫn đầu viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh VGP/Lê Anh
Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQVN do ông Trần Thanh Mẫn dẫn đầu viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh VGP/Mạnh Hùng

* Tại Thủ đô Hà Nội, Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Đoàn đại biểu đầu tiên – Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Ghi sổ tang, đồng chí Nguyễn Văn Bình viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí là một nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu hết sức mình vì một Việt Nam ‘Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’ để xứng đáng với những công lao to lớn của đồng chí. Vĩnh biệt đồng chí”.

Lễ viếng Đồng chí Phan Văn Khải tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tiếp đó là đoàn đại biểu Chính phủ, do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Ghi Sổ tang, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ viết: “Vô cùng thương tiếc và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xin kính cẩn vĩnh biệt đồng chí, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta, người Anh vô cùng thân thiết, gần gũi của Chính phủ, của người dân và doanh nghiệp. Xin hứa với đồng chí, Chính phủ sẽ luôn kiên định mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội tới viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Ghi Sổ tang, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo. Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí”.

Sáng 20/3 nhiều đoàn đoại biểu của các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan, đoàn thể tại Hà Nội, các địa phương đã tới viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ viếng Đồng chí Phan Văn Khải. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Ảnh VGP/Nhật Bắc

* Trong hai ngày Quốc tang (ngày 20 và ngày 21/3/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

TIỂU SỬ NGUYÊN THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI

Đồng chí Phan Văn Khải, sinh ngày 25/12/1933, tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú tại số nhà 24 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí tham gia cách mạng năm 1947; ngày 15/7/1959 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1947, Đồng chí tham gia Đội thiếu nhi xã và làm cán bộ thiếu nhi xã Tân An Hội, huyện Hóc Môn. Năm 1948 – 1949, làm Ủy viên Ban Chấp hành thiếu nhi huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định.

Năm 1950 đến năm 1951, Đồng chí làm công tác văn thư Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh Gia Định.

Năm 1952 đến năm 1954, Đồng chí làm công tác văn phòng của Mặt trận Liên Việt tỉnh Gia Định Ninh, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban kháng chiến tỉnh Gia Định Ninh.

Tháng 10/1954, Đồng chí tập kết ra Bắc.

Năm 1955 đến năm 1957, Đồng chí làm công tác giảm tô đợt 7 ở Hà Nam, đợt 4 cải cách ruộng đất ở tỉnh Sơn Tây và đợt 5 cải cách ruộng đất ở Bắc Hưng Yên.

Tháng 8/1957 đến năm 1959, Đồng chí học văn hóa ở Trường bổ túc công nông Trung ương.

Tháng 8/1959 đến tháng 8/1960, Đồng chí học Trường Ngoại ngữ Trung ương.

Tháng 9/1960 đến tháng 6/1965, Đồng chí học Đại học Kinh tế quốc dân Mát-xcơ-va, Liên Xô.

Tháng 6/1965 đến năm 1971, Đồng chí làm cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Năm 1972 đến năm 1975, Đồng chí làm cán bộ nghiên cứu kinh tế miền Nam, năm 1973 vào chiến trường B2, năm 1974 Đồng chí ra Hà Nội làm Vụ phó Vụ Kế hoạch chi viện, Ủy ban Thống nhất.

Năm 1976 đến năm 1978, Đồng chí làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1979 đến năm 1980, Đồng chí làm Thành ủy viên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1981 đến năm 1984, Đồng chí làm Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), Đồng chí được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa V (năm 1984), Đồng chí được bầu vào Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 1985 đến tháng 3/1989, Đồng chí làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), Đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4/1989 đến tháng 6/1991, Đồng chí làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991), Đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị.

Tháng 7/1991, Đồng chí làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; tháng 9/1992 đến tháng 8/1997 làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996), Đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục được Trung ương bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị; Đồng chí làm Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Tháng 9/1997, Đồng chí làm Thủ tướng Chính phủ; làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tháng 01/1998.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4/2001), Đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị, tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ đến tháng 7/2006.

Đồng chí được nghỉ công tác, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2008.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI.

Do có nhiều công lao và đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng./.

Hơn 170 tỷ đồng đầu tư nhà máy sản xuất, gia công cơ khí tại KKT Vũng Áng

hon 170 ty dong dau tu nha may san xuat gia cong co khi tai kkt vung ang

Sáng nay (22/3) tại KCN Phú Vinh – phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Công ty TNHH UP Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công Nhà máy sản xuất, chế tạo, gia công, lắp đặt các sản phẩm cơ khí, chế tạo máy và các chi tiết máy. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng tới dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng các đại biểu động thổ khởi công

Nhà máy được triển khai trên diện tích 25.880m2 tại KCN Phú Vinh với tổng mức đầu tư trên 170,824 tỷ đồng; dự kiến sẽ sản xuất sản xuất, chế tạo, lắp đặt các sản phẩm cơ khí, chi tiết máy như: trục cán, con lăn; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kín kim loại.

Nhà máy sẽ hoàn thành việc xây dựng trong vòng 22 tháng; khi vào hoạt động sẽ sản xuất ra trục cán, con lăn bằng kim loại với công suất 1.800 sản phẩm/năm, con lăn băng tải công suất 100 sản phẩm/năm, sản xuất tấm chống mài mòn kim loại công suất 500 tấn sản phẩm/năm, gia công cơ khí công suất 800 tấn sản phẩm/năm.

hon 170 ty dong dau tu nha may san xuat gia cong co khi tai kkt vung ang

Đóng cọc nhồi, triển khai xây dựng nhà máy

Nhà máy sản xuất, chế tạo, gia công, lắp đặt các sản phẩm cơ khí, chế tạo máy và các chi tiết máy tại KCN Phú Vinh đi vào hoạt động sẽ kết nối với các sản phẩm thép từ Formosa Hà Tĩnh để tiến hành gia công, tạo chuỗi sản xuất trong ngành công nghiệp thép.

Đây là dự án thứ 2 được khởi công từ sau khi KCN Phú Vinh hoàn thiện cơ sở hạ tầng để cho thuê đất. Hiện KCN này đã có 4 nhà đầu tư đăng ký thuê đất với tổng mức đầu tư của các dự án lên đến trên 23 triệu USD.

Nguồn: Baohatinh.vn